logo

کشاورزی فرا سرزمینی

یکی از واحدهای شرکت جهاد سبز با عنوان کشاورزی فراسرزمینی مسئولیت اجرای طرح های کشاورزی با استفاده از منابع آبی و خاکی دیگر کشورها به منظور تأمین امنیت غذایی و کاهش فشار بر منابع آبی و خاکی داخل کشور را دارد. شرکت جهاد سبز کشاورزی فراسرزمینی را با هدایت وزارت جهاد کشاورزی به عهده گرفته و به عنوان پرچمدار این حرکت، اقدامات خود را از اواسط سال 1394 بطور جدی آغاز نموده است. یکی از گزینه های مورد عمل این شرکت که به طور جدی و مستمر طی چند ساله اخیر در آن عرصه فعالیت می نماید کشور همسایه قزاقستان است که چشم انداز آینده آن سطح زیرکشتی بیش از 100 هزار هکتار را در برمی گیرد.